Til innhold

Et bedre Eidsvoll

Eidsvoll Venstre

Eidsvoll har vakker natur, rik historie, gode kommunikasjoner og sentral beliggenhet. Et godt utgangspunkt for videre vekst i balanse med hensynet til miljøet rundt oss. Venstre jobber for et bedre Eidsvoll!

Venstre vil:

 • Styrke lokaldemokratiet
 • Ha mer åpenhet og innsyn i politiske prosesser i Eidsvoll
 • Beskytte dyrket mark mot nedbygging
 • Bevare et grønt Eidsvoll og det biologiske mangfoldet
 • Ha gode skolebygg og som fremmer læring og trivsel for elever og ansatte
 • Fullføre en plan for helhetlig utvikling av Råholt
 • Styrke Sundet som kommunesentrum og tettsted
 • Jobbe for bedre kollektivtilbud på Minnesund/Langset
 • Ha en plan for kultur, idrett og frivillighet
 • Ha faste, hele stillinger og færre vikarer
 • Avvikle eiendomsskatten uten å redusere kommunal velferd

Noen av våre politiske saker

 • Et bedre Eidsvoll

  Med vakker natur, rik historie, gode kommunikasjonsmuligheter og sentral beliggenhet har Eidsvoll et godt utgangspunkt. Venstre vil ta Eidsvoll videre – i balanse med hensynet til miljøet rundt oss.
  Venstre jobber for et bedre Eidsvoll!

 • Inkludering, toleranse og raushet

  Liberal politikk er å arbeide for mangfold i samfunnslivet, og at mellommenneskelige forhold bygger på toleranse og respekt. For et liberalt parti er enkeltmennesket målestokken for politikken.

 • Et grønt og klimavennlig Eidsvoll

  Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringslivet og innbyggerne. Venstre vil bidra til denne utviklingen, samtidig som vi vil stille krav til estetikk og stedstilpasning i byggeprosjekter.

 • Bedre beredskap for et trygt lokalsamfunn

  Kommunen må forberede seg gjennom å styrke beredskap mot flom og ras, og sikre drikkevannskilder og ledningsnettet.

 • Et grønt, variert og framtidsrettet næringsliv

  Venstre ønsker å legge til rette for alt fra store kunnskapsbedrifter og industri til mindre, lokalt baserte bedrifter. De ulike næringene utfyller hverandre og gir synergier. Eidsvoll skal være et attraktivt sted å bo og jobbe også for personer med høy utdannelse.

 • Eidsvoll skal være et godt sted å leve – hele livet

  Alle har rett til en verdig alderdom. Syke- og aldershjem skal gi et tilbud tilpasset individuelle behov. En verdig alderdom betyr også økonomisk trygghet, og at det offentlige tar ansvar for pleie- og omsorgsbehov. Alle må få oppleve en alderdom i samsvar med fysiske og psykiske evner. Ingen skal ufrivillig overlates til ensomhet eller passivitet.

 • Et kulturliv for mangfold og inkludering

  Kultur i bred forstand har med det enkelte menneskes dannelse å gjøre. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet. Ved å satse på kultur i sin fulle bredde får samfunnet rikelig tilbake i form av økt trivsel, høyere verdiskapning og arbeidsplasser.

 • En trygg barndom og ungdom i Eidsvoll

  En god barndom varer livet ut. Å sikre en god barndom for alle er det viktigste for å skape et bedre samfunn. Et godt nettverk rundt barn og unge kan sikre inkludering og motvirke utenforskap og ensomhet.

Våre folk