Til innhold
Råde Venstre stand, Foto: Therese Schjølberg

Folk først i et levende Råde

Råde Venstre

Venstre er et liberalt borgerlig parti.

Venstre legger vekt på stor frihet for den enkelte.

Noen av våre lokale saker
– bygging/utbedring av skolene våre
– trafiksikkerhet langs skoleveiene
– bygge nytt kulturhus og øke kulturtilbudet for barn og
unge
– jobbe for det lokale næringslivet
– bedre barnevernet/velferd
– bosette og integrere flyktninger
– en inkluderende eldreomsorg
– miljørettede tiltak
– kommunereformen

Våre hovedsaker

 • Skole og Oppvekst

  Råde Venstre ønsker at barn som vokser opp i Råde skal oppleve at akkurat det gjør en forskjell. Råde har fantastiske natur- og landbruksarealer som alle innbyggere har mulighet til å benytte seg av. Barnehager og skoler med fokus på uteaktiviteter mener vi er nøkkelen til en god og sunn start på livet.

 • Kultur, Idrett og Frivillighet

  Råde Venstre vil arbeide for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv.

 • Verdiskaping og Næringsliv

  Råde Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Kommune må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt.

 • Velferd og Helse

  Venstre arbeider for et helsevesen som setter pasienten først. Alle skal være trygge på at de får et godt helsetilbud uavhengig av bosted og betalingsevne. Det har egenverdi å kunne ta sine egne valg knyttet til helse og livsstil. Råde Venstre mener økt samarbeid med frivillige og utstrakt bruk av velferdsteknologi er nødvendig om vi skal klare å møte utfordringene i omsorgstjenesten. Råde Venstre vil arbeide for at kommunen har tilbud og ordninger som kan bidra til økt frihet, medbestemmelse og verdighet for den enkelte innbygger. Råde Venstre setter folk først.

 • Demokrati, Åpenhet og Innkludering

  Kunnskap er makt, og makt skal spres. Derfor er Råde Venstre opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle. Dette gjøres gjennom moderne bibliotek og lett tilgjengelige offentlige data.

 • Miljø og Klima

  "Grønne Råde" bør bli et begrep som de fleste som bor i Råde har et forhold til. For noen kan det bety landlig og grønt med kort vei til jordbær, bringebær og grønnsaker, mens for andre betyr «Grønne Råde» bevissthet rundt eget forbruk og gode vaner som sykling til jobben, redusert bilbruk, kildesortering, vern av truede arter og økosystemer, rekreasjon i grønne omgivelser og nærhet til naturen. Råde Venstre ønsker at det skal være lettere å leve et vanlig liv med redusert CO2- avtrykk. Råde Venstre vil gjøre det lettere for rådebarn å ta grønne valg.

 • Bomiljø og Tettstedsutvikling

  Råde Venstre vil gjøre Råde til en foregangskommune innen grønn bolig -og stedsutvikling. Miljøhensyn må være bærebjelken i alt planarbeid. Det betyr mer effektiv arealutnyttelse, bedre tilrettelegging for gående og syklende, større kollektivsatsing og flere grønne lunger. Ved hjelp av fortetting er det mulig å løse utfordringer som følge av befolkningsvekst uten å flytte markagrenser eller redusere grøntarealer.

 • Trafikksikkerhet

  Råde Venstre ønsker å ha stor fokus på trafikksikkerheten i kommunen.
  Når vi snart setter igang med bygging av nye barneskoler så vil vi sette krav til trafikksikkerheten (spesielt ved drop off og henting av skolebarna).