Partiet Venstre

Venstres ledertrio

Venstres ledertrio: Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik

Venstre er Norges sosialliberale parti. Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi alle har for felles­skapet, for miljøet og for hverandre. Derfor er skole, miljø, verdiskaping og velferd våre viktigste saker. 

Folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Lover, regler og tjenestetilbud må være tilpasset folks faktiske behov. Alle må få mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Derfor setter Venstre folk først.

Venstres visjon og formål

I Venstres vedtekter for Venstres hovedorganisasjon er følgende formål definert:

 • å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid
 • arbeide for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i verden som helhet
 • gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål
 • å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer.

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstres politiske grunnlag

Grunnlaget for Venstres politikk er 10 liberale prinsipper:

 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle.
 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig.
 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner.
 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet.
 5. Alle er likeverdige, men ingen er like.
 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst.
 7. Politisk makt skal komme nedenfra.
 8. Makt skal spres og balanseres.
 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset.
 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis.

Historie og  idégrunnlag

Venstre ble stiftet den 28. januar 1884 og er Norges eldste parti.

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vi er en del av en internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme og 16- og 1700-tallet med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre. Men formelle friheter alene ga ikke alle virkelig frihet og et verdig liv.

Derfor vokste den sosiale liberalismen fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Når Venstre dannes i 1884 er frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre som den sosiale liberalismens kjerne. Dette danner grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Fram mot vår tid utvikler liberalismen seg videre. Dens grunnleggende ideer om menneskerettigheter, maktspredning og samfunnsorganisering har fått stort gjennomslag. Fremdeles er det mye som skiller et sosialliberalt parti fra andre: Vi ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Samtidig ønsker vi å unngå at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet.

Partiets ledelse

Trine Skei Grande har vært parlamentarisk leder siden høsten 2009 og partileder siden våren 2010, mens nestledere i partiet er Ola Elvestuen og Terje Breivik.

Medlemskap

Venstre tilhører medlemmene og et medlemskap i Venstre kan bare utøves personlig.  Medlemsrettigheter kan kun utøves i ett lokallag (og tilhørende fylkeslag), men du kan selv velge hvilket lokallag du vil være medlem i.