Til innhold

Lloyd Patrick Heldahl Larsen

Lloyd Patrick Heldahl Larsen er styremedlem i Skedsmo Venstre, og listekandidat til kommunevalget. Lloyd er 32 år gammel, og bor på Vigernes i Lillestrøm; opprinnelig er han fra Fauske i Nordland. Lloyd er lektor i videregående skole, med historie og statsvitenskap fra NTNU som primærbakgrunn.

Lloyd er opptatt av å bevare de differensierte områdene av Lillestrøm, med særlig fokus på villastrøkene på Vigernes og Volla. For å møte utfordringene med stor tilflytting til kommunen ønsker Lloyd at fortettingen blir lagt til sentrumsområdene av Lillestrøm, Strømmen og Kjeller. Her burde det bygges i høyden, for så å beskytte boligområdene utenfor sentrumskjernen. I tillegg til å verne om villastrøkene vil dette også hjelpe til med på å verne de gode jordbruks-, og rekreasjonsområdene I kommunen.

Bare 3 % av norsk landareal er i dag jordbruksareal, og det er derfor viktig at disse områdene i stor grad forblir jordbruksareal. Dette er ikke bare viktig for Skedsmo, men også for norsk kornproduksjon, at utbygging ikke skjer på bekostning av gode jordbruksområder.

Videre ønsker Lloyd å arbeide for en mer effektiv kollektivsatsning både lokalt i kommunen, men også gjennom å realisere Romeriksbanen til Lillestrøm og Kjeller. Lloyd ønsker for å knytte Nedre Romerike tettere sammen med Ahus og Oslo, hvor mange av Skedsmos innbyggere i dag jobber. Innbyggerne i Skedsmo har store utfordringer når det kommer til privatbilismen, spesielt med tanke på svevestøv og miljøutslipp. Med en økning av befolkningen vil dette også i fremtiden være et stort problem om en ikke gjør tiltak. Et annet argument for satsing på kollektivtrafikken er tidsbruken, spesielt bussen bruker, i rushtidene. Gjennom målrettede tiltak og utbygging av kollektivtrafikken, ønsker Lloyd at flere skal reise kollektivt fremfor med bil.