Til innhold

Marit H. Meyer

Marit H. Meyer

Et mangfoldig samfunn er et rikt samfunn. En god oppvekst, en inkluderende, kunnskapsbasert skole og en sterk frivillig sektor er viktige bidrag til dette.

Hovedsaker

Respekt for individet og hensynet til fellesskapet og miljøet ligger som en bærebjelke i alle deler av Venstres politikk. Derfor er jeg medlem av Venstre. En stemme til Venstre er en viktig stemme for å dra politikken i en grønn og sosialliberal retning.

Inkluderende samfunn

Mine politiske interesseområder spenner vidt. Jeg er opptatt av at vi klarer å skape et inkluderende og aksepterende samfunn der mennesker kan få utvikle seg og få bidra til fellesskapet på ulikt vis. Et mangfoldig samfunn er et rikt samfunn. En god oppvekst, en inkluderende skole der kunnskap verdsettes, en sterk frivillig sektor er viktige bidrag til dette.

Helse og velferd

Helse og velferd har alltid vært viktige saker for Venstre – helt siden Venstre var sentral i arbeidet med de første store velferdsreformene tidlig på 1900-tallet. Venstres helse- og velferdspolitikk kombinerer personlige valg med sterke offentlige tjenester. Valgfrihet, mangfold og god tilgjengelighet er viktig i helse- og velferdspolitikken. Det offentlige tilbudet må være bærebjelken, men også andre aktører enn det offentlige kan bidra til mangfold og bredde i tjenestetilbudet.

Miljøvennlig byutvikling

En arealutvikling og transportpolitikk som sikrer at utbyggingen skjer nært kollektivaksene er nødvendig dersom vi skal sikre at transportveksten kan tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er også avgjørende for at vi skal kunne ha sammenhengende grøntområder som sikrer både rike naturområder, biologisk mangfold og verdifulle friluftsområder. Dette er viktige saker for Venstre!

Folkehelse

Jeg er også opptatt av idrett, friluftsliv og folkehelse. Fysisk aktivitet er en helt sentral del av arbeidet med helse, trivsel, gode sosiale fellesskap og gode oppvekstvilkår. Aktivitet bidrar både til fysisk og mental helse. Mangfoldige idrettstilbud tilpasset ulike grupper og forskjellige ambisjonsnivå er bra for den enkelte og for samfunnet. God utnyttelse og ivaretakelse av anleggene og skjerming av friluftsområdene blir viktig i årene som kommer.

Kultur

Asker Venstre har stolte tradisjoner som et sterkt kulturparti helt fra den gangen Hulda Garborg representerte Venstre i kommunestyret. For Venstre har alltid mangfoldet vært viktig i kulturpolitikken. Det arbeidet har jeg lyst til å være med på å videreføre.

Bakgrunn

Født: 1973

Sivilstand: Gift, to barn

Bosted: Heggedal siden 2001. Oppvokst på Holmen.

Utdanning: Master i sosialantropologi

Jobb: Generalsekretær