Til innhold

Njål Vikdal

Njål Vikdal

Vi trenger en bærekraftig og rettferdig grønn vekst for å få folk med på det grønne skiftet.

Njål Vikdal i media

 

Vår tids store utfordring er klima. Det ligger i bunnen for at jeg har engasjert meg politisk etter å ha bygd opp flere IT-satsinger. Jeg tror på et grønt skifte og på grønn vekst. Vi trenger en bærekraftig og rettferdig grønn vekst for å få folk med på det grønne skiftet.

Nye Asker kommune blir en langstrakt kommune med både urbane verdier og fantastiske naturoråder. Det er viktig at vi som bor i “Asker-byen” i nord tar inn over oss avstandene i det mer landlige Hurum. Vi må ha politikk for både by og land – ikke bare for nye Asker nord, eller bare for nye Asker sør. Derfor tok Venstre i 2015 i Akershus initiativ til en helhetlig samferdselsutredning for Asker, Røyken og Hurum som nå ligger til grunn for arbeidet i Viken og nye Asker. Og derfor har jeg engasjert meg i bredbåndspolitikk, og bedre busstilbud for distriktene.

Som lokalpolitiker (fylke og kommune) har jeg vært mye engasjert meg i samferdsel og arealpolitikk. God mobilitet er den største utfordring for oss i Asker og Stor-Oslo. Asker må også bli like dyktige som Bærum i å få nye samferdselsløsninger. En moderne byutvikling og gode kollektivløsninger er den eneste løsningen for å få bukt med køproblemene Asker har. Sammen med nullutslippkjøretøy så er dette de viktigste klimatiltaket i Akershus. Gjennom å få flere over på kollektiv, sykkel og gange så vil vi få bedre plass på veiene til de som må kjøre nullutslippsbiler. Gjennom å redusere køene så får vi folk med på det grønne skiftet.

Jeg har vært sterkt engasjert for et bedre togtilbud fra Asker og et raskere tog på Spikkestadlinjen. I forlengelsen av dette lanserte jeg den såkalte Østlandsstjerna/CityLink som fellesbegrep for de 12 toglinjene rundt Oslo. Dette samlet 35 kommuner til felles innsats, som sammen med Venstre på Stortinget ga resultater. Østlandsstjerna/CityLink kom inn i NTP (Nasjonal Transportplan) for 2018-2029 etter iherdig innsats av Abid Raja.

Jeg har tro på et økt hurtigbåttilbud fra nye Asker, som supplement til tog og buss. Vi ser nå konturene av hurtigbåter med batteri eller hydrogen som vil løse utslippsutfordringene. Og med vilje til lokal finansiering, gjennom kommunale bidrag og utbyggerbidrag, kan flere hurtigbåter fra Vollen, Slemmestad og Sætre bli en realitet snart.

Vi må ikke glemme bussen, som snart vil være drevet av klimavennlig biogass produsert på Bjerkås eller gå på elektrisitet. Hvis toget er ryggraden i kollektivsystemet, så er det bussen som er blodårene i kollektivsystemet. I de siste tre årene så har busstilbudet i Asker blitt betydelig bedre gjennom bidrag fra Venstre i Storting, fylke og kommune.

Med økt biltrafikk blir trafikksikkerheten på skolevei et økende problem. Sammen med Marit Meyer har jeg satt tatt opp konkrete trafikksikkerhetsutfordringer i Heggedal og på Engelsrud – og etter hvert fått med oss hele fylkestinget. Men, enda viktigere er det at Asker Venstre har klart å sette både fartsgrensekriterier og overføring av skiltmyndighet på den nasjonale politiske agendaen.

Jeg har engasjert meg sterkt for lokalmiljøet på Borgen i Asker. Den kortsiktige løsningen er å hjelpe den lokale frivilligheten til å utjevne levekårsforskjellene, samt å styre utviklingen av Borgen bedre enn man klarte med REMA-utbyggingen. Den langsiktige løsningen for Borgen er å legge tilrette for en annen boligsammensetning, gjerne rekkehus.

Jeg er gründer som har bygget opp flere programvareprodukter og bedrifter som har vært eksportrettet. Næringspolitikk og gründerpolitikk er derfor saker som ligger mitt hjerte nært. Jeg har derfor blant annet engasjert meg i bredbåndsutbygging i distriktene og i naturressursskatt på oppdrett. Jeg har jobbet for å fremme biogass som kan gi flere arbeidsplasser i Asker.

Jeg har vært en handlingsorientert lokalpolitiker med sete i fylkets samferdselsutvalg og vara til fylkesting og kommunestyre. For å få resultater i dette arbeidet har jeg også arbeidet inn i Venstres stortingsgruppe, Venstres landsmøter og i tverrpolitiske regionale samarbeid. Hvis man skal få resultater i politikken må man samarbeide.

Min oppvekst og utdanning i Nord-Norge, Trondheim, Belgia og Frankrike, og jeg har bodd i Asker siden 1997.