Venstres skoleweb

Skal du skrive skoleppgave? Er du nygjerrig på hva Venstre mener?  Usikker på hva du skal stemme? På denne nettsiden finner du kort informasjon om Venstre, om vår politikk, ideologi, sentrale politikere og litt historie.

Ideologi

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi har for felles­skapet, for miljøet og for hverandre. Derfor er skole, miljø, verdiskaping og velferd våre viktigste saker.

Frihet og ansvar er ett og udelelig. Uten at vi erkjenner våre forpliktelser er det alltid en fare for at friheten undergraves for noen andre. Økende økonomisk frihet i dag må ikke bli ufrihet for neste generasjon.

Vår frihet kan ikke frikobles fra ansvaret for dem som kommer etter oss.

Mer informasjon:

Venstres 10 liberale prinsipper

Folk først.

Venstre er et liberalt parti, og for et liberalt parti er mennesker viktigere enn systemer.

Lover, regler og tjenestetilbud må være tilpasset folks faktiske behov. Vi mener at alle må få mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Derfor setter Venstre folk først.

Ledelsen

Nåværende leder i Venstre er Trine Skei Grande.
Her er: Stortingskandidatene
Her er: Sentralstyret

Politikken

Kunnskap, miljø, verdiskaping og velferd er  kjerneområdene i Venstres politikk:

Kunnskap

kunnskap-hjerne

Satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.

Venstre vil at elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre sates på flere, bedre og enda mer motiverte lærere.

Venstre vil sikre alle lærere muligheten til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til undervisning.

Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

Venstre vil:
 • Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.
 • Innføre femårig lærerutdanning.
 • Gjennomføre et løft for helsesøster- og skolehelsetjenesten. 1000 flere helsesøstre de neste fire årene.

Miljø

Tog front

Venstre prioriterer de gode miljø- og klimaløsningene.

Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi.

I dag bruker f.eks. toget mellom Oslo og Bergen lengre tid enn i 1975 og Norges utslipp av klimagassen CO2 er rekordhøye. Miljøet fortjener bedre. Venstre prioriterer de gode miljø- og klimaløsningene.

Verdens forbruk av forurensende fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda, og Venstre mener Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljø­vennlige energiløsninger.Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid.

Miljø­vennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne miljøvennlige valg.

Venstre vil:
 • Si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Ha en storstilt satsing på fornybar energi.
 • Investere en større del av Oljefondet i klimavennlige prosjekter.
tommel-opp

Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift.

Verdiskapning

Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som stimulerer skaperglede, skaper nye verdier og grønn vekst.

Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt.

Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

Venstre vil:
 • Endre skattesystemet slik at det blir mer lønnsomt å drive, investere i og eie norske arbeidsplasser og bedrifter.
 • Satse mer på næringsrettet forskning og kunnskapsutvikling i bedriftene.
 • Følge handlingsregelen og føre en økonomisk ansvarlig politikk som sikrer norsk næringsliv forutsigbare og gode rammebetingelser.
velferd-hjerte

Venstre vil kjempe for å redusere antallet fattige barn.

Velferd

Venstre vil kjempe for å redusere antallet fattige barn. De fleste har det godt i Norge. Men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste, og i dag lever over 70 000 barn i fattigdom.

Skal vi løfte barn ut av fattigdom, må vi øke barnetrygden og redusere barnehage- og SFO-prisene.

Samtidig må vi forebygge rusavhengighet og psykiske problemer. Det er for mange historier om mennesker som ikke får nødvendige helsetjenester.

Derfor må vi bedre tilbudet innen:

 • psykiatri,
 • rusomsorg,
 • eldreomsorg
 • og barnevern.

Venstre vil ha et godt offentlig helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

Venstre vil:
 • Hjelpe fattige barnefamilier ved å øke barnetrygden og redusere oppholdsbetalingen i barnehage og SFO.
 • Øke kompetansen og ressursene i det kommunale barnevernet.
 • La hensynet til barns beste være tungtveiende i saker hvor asylbarn har bodd lenge i Norge.

Venstres historie

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup, Venstres første partileder.

Venstre er Norges eldste parti og ble stiftet i 1884.

Johan Sverdrup, Venstres første partileder, sto i spissen for innføringen av parlamentarismen i Norge. Sverdrup ble statsminister i Norge i januar 1884.

Under Venstres tidligste periode kjempet partiet politiske kamper for religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett.

Venstre har hatt seks forskjellige statsministre gjennom partihistorien, samtlige før 1935. Eva Kolstad ble i 1974 valgt som Venstres leder og ble med dette Norges første kvinnelige partileder.

Mer informasjon:

Unge Venstre

Unge Venstre er Venstres ungdomsorganisasjon. På www.uv.no kan du finne nyheter og informasjon om Unge Venstre-aktiviteter i nærheten av der du bor.

Her finner du også kontaktinformasjon, hvordan du kan bli aktiv i fylkes- og lokallagene og de politiske sakene Unge Venstre er opptatt av.

Bli medlem i Unge Venstre

Unge Venstre logoUnge Venstre har de siste årene opplevd en stor økning i antall medlemmer – og har plass til mange flere.

Er du opptatt av miljø, utdanning, frihet til individet, liberalisme, personvern, dyrevern eller innvandring? Da er du velkommen inn i Unge Venstre.

Du trenger ikke gjøre noe mer enn å være medlem – det er ditt valg, og valgfrihet er selvfølgelig viktig for Unge Venstre.

Et medlemskap i Unge Venstre koster kun 50 kroner i året.