Tema Godt arbeidsmiljø

Folk må ha gode arbeidsforhold om de skal skape positive resultater for selskapene eller gi gode tjenester til brukerne av offentlige tjenester.

I dag er mye av arbeidslivet preget av stor fleksibilitet, og skillet mellom arbeidstid og fritid blir mindre tydelig. Mange jobber lenge på usikre og midlertidige kontrakter. I tillegg har vi økt arbeidsinnvandring og flere sesongarbeidere. Venstre mener at regelverket må reflektere disse endringene.

Sosial dumping er en utfordring for både arbeidstakeren som rammes og bransjen for øvrig.

Venstre vil

  • fjerne tjenestemannsloven og la arbeidsmiljøloven gjelde i staten for å gi ansatte i staten samme rett til fast stilling som andre arbeidstakere
  • innføre nasjonal minstelønn som virkemiddel for å motarbeide sosial dumping
  • utvide rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved lokal avtale
  • utvikle effektive systemer for å bekjempe uakseptable lønns- og arbeidsvilkår
  • styrke Arbeidstilsynets og Økokrims innsats mot arbeidslivskriminalitet, bl.a. ved å opprette flere senter mot arbeidslivskriminalitet
  • åpne for mer fleksibilitet rundt kvelds- og nattarbeid, i tråd med arbeidstidsutvalgets innstilling
  • åpne for mer fleksibilitet rundt søn- og helgedagsarbeid
  • bruke de statlige eierposisjonene i selskaper til å påvirke selskapenes etiske og moralske standarder overfor egne ansatte, underentreprenører og tjenestekjøpere