Tema Inkluderende arbeidsliv

Det å stå utenfor arbeidslivet kan ha store negative konsekvenser for tilhørighet, sosialt nettverk, helse og livskvalitet. Et inkluderende arbeidsliv handler om å sørge for at det finnes jobbmuligheter til alle, uavhengig av funksjon, arbeidsevne og kompetanse.

Ofte er det enkelt å legge til rette for at folk kan være i jobb, for eksempel ved å installere rullestolrampe eller gi folk mulighet til redusert arbeidstid eller tilpassede arbeidsoppgaver. Andre ganger må folk gis muligheter til å omskolere seg, få arbeidstrening eller få hjelp til å finne jobb. Det offentlige må ta et større ansvar og bli flinkere til å tilrettelegge arbeidsplasser for folk som av en eller annen grunn har nedsatt arbeidsevne.

Venstre vil

  • sørge for at arbeidsplasser tilpasses fysisk til den enkeltes behov
  • opprette flere arbeidsplasser for personer som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne
  • øke mulighetene for omskolering, opptrening og praksisplasser
  • opprette flere lærlingplasser i stat og kommune
  • fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak
  • øke potten for midlertidig lønnstilskudd og sørge for at tiltaket omfatter flere grupper enn i dag
  • øke ungdoms- og arbeidsmarkedskompetanse hos NAV
  • gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd ved å sørge for fleksible permisjonsregler og tidligere avklaring for langtidssykemeldte
  • opprette tilstrekkelig antall tiltaksplasser og plasser i ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne
  • gjøre det lettere for arbeidsgivere å legge til rette for at syke personer kan jobbe, samt gi arbeidsgiver et medansvar for finansiering av hele sykepengeperioden uten at den totale økonomiske byrden skal øke