TemaKortere vei inn i arbeidslivet for innvandrere

Mange som får opphold i Norge, har problemer med å få arbeid fordi de mangler norskkunnskaper eller relevant utdanning. Venstre vil ha et tettere samarbeid mellom alle aktører når det gjelder introduksjonsprogrammet, kvalifiseringsprogrammet, arbeidstreningstiltak, organisering av praksisplasser og voksenopplæring som fører frem til eksamen. Forsøkene med å kombinere grunnleggende norskopplæring med yrkesutdanning i helsefag bør utvides til også å gjelde andre yrkesfag.

Venstre vil

  • sikre et opplæringstilbud for alle som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, også for asylsøkere
  • styrke opplæringen for analfabeter gjennom økt statlig tilskudd
  • forenkle godkjenningen av kompetanse fra andre land
  • stimulere kommunene til å gi arbeidstrening for innvandrere med relevant utdanning
  • gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet med ordinært arbeid