Tema Livslang læring

Venstres mål er at færre mennesker blir stående utenfor arbeidslivet fordi de mangler grunnleggende utdanning eller fordi de ikke får mulighet til å omstille seg til nye arbeidsoppgaver. Vi vil derfor ha et bredt tilbud til voksne mennesker som trenger grunnutdanning, omskolering eller relevant arbeidstrening.

Livslang læring må bli en realitet. Venstre vil legge til rette for læring både i regi av offentlig, privat og frivillig sektor. Ulike tilbud må både synliggjøres og samordnes bedre enn i dag, og Venstre vil derfor ha en full gjennomgang av voksenopplæringstilbudet.

Venstre vil

  • fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring
  • støtte desentraliserte utdanningsopplegg fra høyskoler og universitet
  • styrke satsingen på nettundervisning
  • gjøre det enklere å kombinere arbeidssøking og utdannelse