Tema Velferd for eldre

Levealderen i Norge blir høyere og høyere. Et bærekraftig pensjonssystem må ta hensyn til at folk blir eldre og stimulere til at folk står lenger i jobb. Eldre skal ha økonomisk trygghet, men det må likevel lønne seg å være i jobb. Venstre vil at det skal være sammenheng mellom mulighet til opptjening av pensjon og aldersgrense som oppsigelsesgrunn. 

Vi mener avtalefestet pensjon (AFP) har en urettferdig utforming. AFP har gått fra å være en målrettet ordning som skulle treffe sliterne i arbeidslivet til å bli en generell tilleggspensjon for fagorganiserte og arbeidstakere over 62 år som har tariffavtale. AFP gir rettigheter for drøyt halvparten av oss, men delfinansieres av alle arbeidstakere med flere milliarder hvert år over statsbudsjettet. Dette er urettferdig og feil bruk av det offentliges penger. Dagens AFP undergraver også ideen bak pensjonsreformen, som er å få flere til å stå lenger i arbeid.

Venstre vil

  • la den enkelte ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat sektor eller i egen bedrift
  • øke skattefradrag for individuelle forsikring- og pensjonsspareordninger, og gjøre dem likest mulig
  • avvikle det statlige bidraget til avtalefestet AFP og gi incentiver for at folk skal jobbe lengre, og ikke kortere.
  • reformere offentlige pensjonsordninger i tråd med pensjonsreformen og endringer i private pensjonsordninger