Tema Barns medvirkning og personvern

Barn er selvstendige individer med vilje. De grubler og analyserer og skaper egen mening av sin hverdag. For at ungene våre skal bli trygge, selvstendige voksne, må vi lytte til dem. Også det offentlige.

Venstre er bekymret for økt bruk av registrering, lagring og deling av sensitive opplysninger om og bilder av barn.  Barns personvern må styrkes og det er behov for en sterkere bevissthet rundt de uheldige virkningene som kan oppstå.

Venstre vil

  • at Norge skal ratifisere den tredje tilleggsprotokollen i FNs barnekonvensjon, og at barns rettigheter skal innarbeides i grunnloven.
  • at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal høres i barnevernssaker og foreldretvister
  • senke alderen for egensamtykke til adopsjon fra 18 til 16 år
  • ha informasjon om nettvett inn i barnehagen
  • opprette en personvernkommisjon med og for barn
  • sørge for bedre veiledning til foreldre og barn om nettvett og personvernmessige utfordringer
  • stille strengere krav til registrering, lagring og deling av informasjon om barn i barnehage og skole