TemaBedre omsorg i barnevernet

Det krever kompetanse, ressurser og kjærlighet å hjelpe barn som av en eller annen grunn ikke har det godt hjemme. Barnevernet er viktig for å ivareta barn som er utsatt for omsorgssvikt. For at barnevernet skal kunne gi riktig hjelp til riktig tid, må de ha tilstrekkelige ressurser til å tilby et mangfold av tilpassede hjelpetiltak. Alle tiltak må ha som formål å gi barnet bedre omsorg og oppfølging utfra sitt individuelle behov.

Fosterhjem er barnevernets viktigste omsorgstiltak og fosterhjemsomsorgen må styrkes gjennom en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Målet med langvarige fosterhjemsplasseringer må være å legge godt til rette for å skape livslange relasjoner for barnet.

Venstre vil

 • gjøre barnevernloven til en rettighetslov
 • sikre at alle barn og unge får informasjon om barnevern og om vold og overgrep
 • øke den barnefaglige og kulturelle kompetansen i barnevernet
 • rekruttere psykologer, barneleger og jurister til barnevernet, og ta inn vernepleiere i tillegg til barnevernspedagoger og sosionomer
 • gjennomgå regelverket for taushetsplikt for å styrke samhandlingen mellom ulike instanser
 • utrede en begrensning i foreldre/pårørendes innsynsrett i journaler i barnevern og psykisk helsevern
 • gi rett til fri rettshjelp i alle deler av prosessen, og innsyn i egen sak
 • sikre god rekruttering av fosterforeldre
 • sikre likeverdige og gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem
 • utrede fosterforeldres pensjonsvilkår med siktemål om at fosterforeldre ikke skal tape på å være frikjøpt på grunn av barnets ekstra behov for omsorg og oppfølging
 • innføre en særordning for fosterforeldre for å unngå avkortning av godtgjørelsen ved mottak av andre ytelser fra NAV ved sykdom og uførhet
 • styrke de økonomiske rammevilkårene for fosterhjemsfamilier gjennom en opptrappingsplan
 • gi bedre oppfølging av og tilsyn med fosterfamilier
 • styrke partsrettighetene til fosterhjem og gjøre det enklere å adoptere
 • lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn inntil 25 år
 • gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk bakgrunn