Tema Foreldreskap og familieformer

Man kan bli foreldre på ulike måter. Uansett hvordan foreldrene har blitt foreldre, er det barnas beste som må være styrende for regelverket. Vi tror at det viktigste for barna er å få vokse opp i trygge og stabile familier. Derfor må samfunnet legge til rette for nye familieformer. Venstre vil jobbe for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og mer forutsigbare.

Dette er viktig for både foreldre og barn, enten man adopterer gjennom surrogati eller ikke. I tillegg vil vi arbeide for at regelverket rundt adopsjon og surrogati skal likestille alle samlivsformer. Vi vil gjøre det enklere for LGBTQ-familiene å få juridisk foreldreskap. Dette vil sikre foreldrene permisjonsrettigheter, og det vil sikre barna formell tilknytning og rettigheter til arv.

Venstre vil

  • likebehandle alle samlivsformer i det norske adopsjonsregelverket
  • redusere tiden det tar å bli godkjent som adopsjonsforelder til maksimalt 9 måneder, ved å gjøre prosessen rundt adopsjon mer forutsigbar og mindre byråkratisk
  • åpne for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre
  • likestille omsorgspermisjon ved adopsjon som for de med egnefødte barn
  • styrke etteradopsjonsarbeid, tilbud om veiledning og oppfølging av adopterte barn. Alle må få tilbud om dette uavhengig av barnas alder