Tema Gode støtteordninger til barnefamilier

Pappa hjemme med barn

Støtteordninger i forbindelse med fødsel og første leveår skal gi alle foreldre mulighet til å gi barna sine en god start på livet. Ordningene skal sørge for at mor får nødvendig avlastning rundt fødsel, og samtidig legge til rette for at barnet får en tidlig tilknytning til begge foreldre. Venstre mener individuelle rettigheter for begge foreldre er en viktig del av ordningen.

Pappapermen har endret papparollen og gitt barn to mer likeverdige omsorgspersoner. Ordningen har også bidratt til større likestilling mellom mor og far, ved at de i større grad deler på omsorgsansvaret for barna. Venstre mener foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver, mens 16 uker fordeles fritt.

Venstre vil

  • at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver, mens 16 uker fordeles fritt med likedeling som utgangspunkt
  • at far skal få lik rett til opparbeiding av foreldrepenger basert på eget arbeidsforhold og inntekt, uavhengig av mors rettigheter
  • at fedre skal ha 2 uker betalt omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel
  • gi far rett til å være hjemme samtidig med mor i forbindelse med flerlingfødsler, i 2 uker før fødsel og 12 uker etter. I tillegg gi flerlingforeldre ti uker ekstra permisjonskvote til fri fordeling
  • at aleneforeldre med flerlinger skal ha krav på ekstra støtte i 12 uker etter fødsel og ti uker lenger permisjonskvote
  • at byråkratiske hindre som gjør det mer komplisert for far å ta foreldrepermisjon i fellesperioden skal fjernes
  • at økonomiske incentiver til foreldre for ikke å ta foreldrepermisjon ikke skal være tillatt