Tema Kultur- og fritidsaktiviteter for alle barn og unge

Barne- og ungdomskultur har en egenverdi. Barn vokser når de opplever mestring, inkludering og utvikling av nye ferdigheter gjennom kultur- og idrettsaktiviteter. Det at mange kultur- og idrettstilbud drives av frivillige, sikrer stor bredde i tilbudene. Ulike barn må få mulighet til å dyrke ulike interesser.

Venstre vil gi gode rammevilkår for frivillige aktører gjennom støtteordninger, og gjennom tilrettelegging for anlegg som også er tilgjengelige for egenorganiserte aktiviteter. Dette vil sikre et bredest mulig tilbud, samtidig som det gjør den økonomiske terskelen for deltakelse lav. I tillegg vil Venstre sørge for at barn og unge blir hørt i by- og stedsutviklingsarbeid, og sikre flere friområder, lekeparker og tryggere gang- og sykkelveier.

Venstre vil

  • sørge for gode rammevilkår for aktører som tilbyr kultur- og idrettsopplevelser til barn og unge, mot krav om bred rekruttering og ordninger som sikrer at alle barn kan delta uavhengig av økonomi
  • legge til rette for egenorganiserte aktiviteter ved å styrke støtteordningene og ved å sikre tilgang til offentlig finansierte idretts- og kulturanlegg
  • styrke barne- og ungdomskulturen gjennom et eget kulturløft
  • legge til rette for kulturskoletilbud gjennom SFO
  • sørge for at det finnes områder i nærmiljøet der barn kan utfolde seg i uorganisert lek