Tema Enklere å etablere utleieboliger

Alle vil ikke eie, og de aller fleste leier bolig i kortere eller lengre perioder i løpet av livet. Et stort og variert utleiemarked er avgjørende for å etterkomme den store etterspørselen etter boliger. I dag består utleiemarkedet både av private og profesjonelle aktører, men regelverket for utleieboliger behandler alle aktører likt. Vi mener at regelverket både må fornyes og forenkles for å sikre et variert og stabilt utleiemarked. Venstre vil gjøre det lettere å etablere og drive samskipnader, stiftelser og selskaper som har et langsiktig mål om å utvikle utleiemarkedet. I tillegg vil vi vurdere nye tiltak for å stimulere til utbygging av flere utleieboliger med god kvalitet.

Venstre vil

  • forenkle regelverket for utleie av del av egen bolig og gi større grad av avtalefrihet når krav om rømningsveier og brannsikkerhet er oppfylt
  • vurdere nye tiltak for å stimulere til utbygging av flere utleieboliger av god kvalitet
  • gi Husbanken økte rammer for å gi lån til finansiering av utleieboliger
  • gjøre ordningen med Husleietvistutvalget til en landsdekkende ordning
  • likebehandle de økonomiske virkemidlene for bygging av studenthybler og elevhybler (tilskudd og finansiering gjennom Husbanken)