Tema Makten må utgå fra folket, og flere må få stemmerett

Jo flere som har stemmerett, jo flere perspektiver blir presentert i politikken. Venstre var først ute med å kreve stemmerett for kvinner. Nå mener vi det er naturlig med en ny utvidelse av demokratiet ved å senke stemmerettsalderen til 16 år. Stemmerett til 16-åringer vil bidra til økt engasjement og politisk aktivitet blant unge.

I dag er borgernes mulighet til å påvirke hvilke politikere som blir valgt svært begrenset. Partiene avgjør hvilke kandidater som får stille til valg, og bare medlemmer i partiene har mulighet til å påvirke valget av kandidater. Vi mener at personvalgreglene bør endres slik at velgerne i større grad kan påvirke hvilke kandidater de ønsker å bli representert av.

De folkevalgte skal være folkets ombud innenfor alle områder. Behovet for særlige ombud for ulike grupper burde derfor være begrenset. De ombud som gis mandat av Stortinget bør først og fremst være knyttet til grupper som ikke har den nødvendige styrke gjennom demokratiske prosesser. Venstre ønsker derfor en gjennomgang av arbeidsfordelingen mellom de folkevalgte og de profesjonelle ombudene.

Venstres prinsipielle syn er at i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv. Eventuell avvikling av kongedømmet må forankres i en folkeavstemning.

Venstre vil

  • senke stemmerettsalderen for stortings- og lokalvalg til 16 år
  • gi velgerne utvidet adgang til å påvirke personvalg både ved stortingsvalg og lokalvalg, ved å tillate både strykning og kumulering ved begge valg
  • endre valgkretsene ved stortingsvalg slik at de samsvarer med nye regioner