Tema Større kommuner og livskraftige regioner

Lokaldemokratiet er bærebjelken i et levende folkestyre. Den enkelte borger må sikres nærhet til og størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Grunnlovsfestingen av det lokale selvstyret må følges opp med en reell styrking av det lokale selvstyret ved å overføre mer makt og myndighet til det lokale nivået.

Venstre vil gi folk økt innflytelse over egen hverdag. Flere oppgaver bør derfor løses nærmere innbyggerne. For mange oppgaver er sentralisert de siste ti årene, og sentraliseringen må derfor bremses. Desentralisering av makt og myndighet er en aktiv distriktspolitisk handling. Venstres politikk for kommunestruktur, næringsutvikling, landbruk, samferdsel og kommunikasjon, kunnskap og helse, er innrettet med sikte på å styrke og myndiggjøre lokale samfunn og distriktssentre, og gjøre det mulig å bo og leve over hele landet.

Kommunestrukturen fra 60-tallet står i sterk kontrast til dagens reelle bo-, arbeidsmarkeds- og serviceområder. Mange kommuner har ikke lenger mulighet til å ta et helhetlig grep om næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester, blant annet innen helse og omsorg. Venstre mener større kommuner bedre kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena. For at kommunene skal kunne påta seg flere oppgaver er det dessuten avgjørende at vi får en kommunestruktur med færre og større kommuner gjennom å styrke kommunene på bekostning av staten. Større kommuner med mer ansvar og flere oppgaver og attraktive jobber kan også motvirke sentralisering.

Prosessen med kommunesammenslåinger må fortsette. I siste instans er kommunestrukturen staten og nasjonalforsamlingens ansvar. Staten må ha mulighet til å gripe inn for at dagens prosess med kommunesammenslåinger og desentralisering av oppgaver ikke stanser opp. Prinsippet om generalistkommuner (som betyr at alle kommuner skal tilby de samme tjenestene) bør avskaffes, slik at større kommuner kan få flere oppgaver. Det samme må gjelde for regioner.

Lokaldemokratiet må styrkes ved å holde valgdagen til kommunestyrer og fylkesting separat fra stortingsvalg. Kommunestyrene må få anledning til å vedta mistillit til ordfører, og muligheten til å stryke kandidater ved lokalvalg må gjeninnføres. Nye oppgaver som pålegges kommunene av staten, må finansieres gjennom økte overføringer. Venstre vil også arbeide for å redusere antall statlige innsigelsesmyndigheter slik at kommunal saksgang går lettere. Det skal bli enklere for innbyggere og lokale folkevalgte å forholde seg til statlige myndigheter. Redusere lover og forskrifter som regulerer kommunene.

Det er ikke staten, men de lokale folkevalgte som best kan vurdere åpningstidene for tjenestetilbudet i sin kommune. Det bør derfor ikke være statlige begrensninger på åpningstider i butikker eller for salg og skjenking av alkohol.

Venstre vil

  • arbeide for at vi får færre og større kommuner gjennom å overføre mer ansvar og flere oppgaver til kommunene
  • gi kommunestyret adgang til å vedta mistillit mot ordfører, og velgerne mulighet til å stryke kandidater ved lokalvalg
  • innføre friere kommunalt skattøre
  • avskaffe generalistkommuneprinsippet
  • redusere finansiell detaljstyring av kommunene og gi kommunene anledning til å få større del av statlig finansiering som frie midler