Tema Mer forskning og innovasjon i næringslivet

Norges økonomiske vekst avhenger av evnen til å omsette kunnskap til ny virksomhet. Ved å stimulere til forskning og innovasjon i næringslivet, vil vi bidra til teknologiutvikling og til å skape lønnsomme og fremtidsrettede bedrifter i Norge. Fra grunnforskning, anvendt forskning og utvikling kommer det nye idéer som kan gi grunnlag for nye bedrifter.

For Venstre er det viktig at ikke all forskning i næringslivet blir tvunget innom de store forsknings- og utviklingsinstitusjonene (FoU-institusjonene).

Vi vil inspirere bedrifter til å satse mer på egen forskning og utvikling, både gjennom økonomiske bevilgninger og ved å legge til rette for utveksling og anerkjennelse av private aktørers forskning.

Bedrifter bør også samarbeide tett med forskningsinstitusjoner. Mange norske bedrifter og forskningsmiljøer opererer internasjonalt. Derfor er det viktig å legge til rette for utenlandsk kompetanse, investeringer og næringsutvikling i Norge. Samtidig må norske forskere stimuleres til internasjonal deltakelse.

Venstre vil

  • bedre SkatteFUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats
  • utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning
  • videreutvikle SFI-ene (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og NCE-ene (Norwegian Center of Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning
  • stimulere til åpen forskningsformidling
  • styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD og nærings-post.doc
  • gi bedrifter større adgang til direkte fradrag for forskning og utvikling
  • opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og innovasjon med vekstpotensial omsettes i næringsvirksomhet
  • forenkle dagens ordning for patentregistrering for småbedrifter
  • styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet
  • bidra til kommersialisering og innovasjon innen helsenæringen og etablere et nytt såkornfond som øremerkes helseinnovasjon