Tema Høyere kvalitet på utdanningsinstitusjonene

Da Venstre var regjeringspartner i den blå-grønne regjeringen i 2001–2005, var vi med på å gjennomføre den forrige store kvalitetsreformen i høyere utdanning. Reformen har utvilsomt bidratt både til å øke gjennomstrømningen og kvaliteten på forskningen. Vel 15 år etterpå er det på tide med en ny kvalitetsreform hvor kvaliteten på undervisningen står i sentrum.

Framtidas forskere formes av dagens undervisning. Studenter som får god veiledning og konkrete tilbakemeldinger gjennom hele studiet, blir raskere ressurser i kunnskapsmiljøer. Studentene må også få kunnskap om entreprenørskap og innovasjon i studieløpet.

Venstre mener undervisningskvalitet i høyere utdanning må løftes fram og styrkes. Det må lønne seg å være en god underviser i akademia. Vi vil at det skal stilles krav til undervisningskvalitet for stipendiater, førsteamanuenser og professorer. I tillegg vil vi sørge for at framtidas forskning er internasjonal ved å sikre dagens studenter bedre muligheter for internasjonal utveksling. Desentraliserte løsninger må brukes i større grad slik at en gir flere mulighet for å studere.

Venstre vil

  • at alle som underviser på universiteter og høyskoler skal ha relevant kompetanse
  • gi alle studenter rett på veileder som følger dem gjennom hele studieløpet
  • stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg
  • utvide ordningen med å gi forskningsmiljøer med særskilt god undervisning status som Senter for fremragende undervisning (SFU)
  • gi ekstra bevilgninger til de beste undervisningsmiljøene for å motivere undervisningsinstitusjonene til å vektlegge undervisning
  • sørge for at god undervisning gir merittering
  • at norske institusjoner for høyere utdanning må få flere engelskspråklige studieprogrammer for å gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale studenter