Tema Løft for fagskolene

Fagskoleutdanning er en kortere og mer yrkesrettet videreutdanning enn det som tilbys ved høyskoler og universiteter.

Fagskoleutdanning betegnes ofte som «arbeidslivets utdanning», fordi utdanningstilbudet drives og utvikles i nært samarbeid med arbeidslivet.

Dette gir gode muligheter til å skreddersy utdanningene til løpende behov for kompetanse i arbeidslivet, og det gir studentene en svært relevant utdanning. Fagskolene spiller en helt sentral rolle for å møte de kommende kompetanseutfordringene i Norge, og det er derfor behov for å løfte fagskolene.

Venstre vil

  • bygge ut fagskoletilbudet og gi flere mulighet til å velge høyere yrkesfaglig utdanning
  • gjennomgå finansieringen av tekniske og helse- og sosialfaglige fagskoler for å sikre at det ikke er noen usaklig forskjellsbehandling i finansieringen
  • stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og med næringslivet for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning
  • at rådgivingstjenestene på skolene får mer kunnskap om muligheter innenfor fagskolene
  • forenkle systemet slik at fag fra fagskolen i større grad kan gi fritak for enkelte fag i en høyere grad fra universitet eller høyskolesystemet