Tema Et godt studentliv

Utdanning skal være tilgjengelig uansett sosial bakgrunn. Venstre mener det er viktig å verne om gratisprinsippet for høyere utdanning og sikre en god studentvelferd. Det er ingen grunn til å ha studenter som ikke har tid til å studere. Derfor må det legges til rette for at studentene får gode boliger til overkommelige priser og at de får nok økonomisk støtte til å kunne konsentrere seg om studiene.

Studentvelferd handler om å sikre gode sosiale og økonomiske rammer rundt studenttilværelsen. Hvis vi skal legge til rette for at alle skal få mulighet til å utdanne seg, må vi sørge for at studentenes har gode velferdsordninger. Et godt studentvelferdstilbud kombinert med høy kvalitet på forskning og undervisning vil også gjøre Norge attraktivt for dyktige internasjonale studenter.

Studenter trenger gode og billige steder å bo mens de studerer. I dag medfører studenttilstrømningen et stort boligpress i de større byene, både for studentene selv og for alle andre som vil leie eller eie i byen. Det viktigste grepet for å redusere leieprisen for studenter er billigere studentboliger. Samtidig letter det prispresset både på leie og kjøp av andre leiligheter. Derfor vil vi bygge 3 000 studentboliger i året.

Venstre mener at læringsmiljø er en av de viktigste faktorene for å sikre best mulig læringsutbytte i alle ledd i utdanningen. Venstre ønsker derfor å innføre en ny læringsmiljølov som tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehagen til høyere utdanning. Loven må struktureres på en hensiktsmessig måte slik at den ivaretar de særskilte behovene for alle ledd i utdanningsløpet.

Venstre vil

 • feste studiestøtten til grunnbeløp i folketrygden slik at den økes i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og ha et langsiktig mål om støttenivå på 1,5 G
 • sikre innfasingen av 11 måneders studiestøtte
 • innføre en ny læringsmiljølov som tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehagen til høyere utdanning
 • heve kostnadsrammen for studentboliger
 • at det skal bygges minimum 3 000 studentboliger årlig, og at tilskuddet til nye boligenheter skal økes
 • gi studentsamskipnadene støtte til kjøp av eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger
 • sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven
 • at studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånet til skolepenger som stipend, særlig hvis tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner
 • gi studenter som er forfulgt i sitt hjemland mulighet til å fullføre studiene sine ved å gjøre ordningen ”Students at Risk” permanent
 • øke antall studieplasser slik at et større antall norske studenter kan utdanne seg i Norge
 • bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn
 • utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder
 • gjøre det mulig å være delvis sykemeldt som student
 • gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent
 • gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet
 • at det forskes mer på studenters helse
 • tilrettelegge for bedre psykisk studenthelse
 • at begrepet studenthelse må defineres