Tema Utdanningsinstitusjonene

De siste fire årene har Norge gjennomført en reform av strukturen i universitets- og høyskolesektoren. De neste fire årene vil Venstre jobbe for at denne reformen gjennomføres fullt ut.

Det betyr at undervisningsinstitusjonene må ta ut stordriftsfordelene ved sammenslåingene som er gjennomført, og at det må være en reell arbeidsfordeling mellom og internt i institusjonene.

Samtidig vil vi bevilge midler til oppgradering av bygninger, utstyr og infrastruktur for å sikre moderne, nye institusjoner.

Venstre vil

  • øke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler
  • øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av bygningsmasse
  • etablere en tilskuddsordning til infrastruktur i private høyskoler (husleietilskudd)
  • revidere Samordna opptak for utdanning, blant annet ved å fjerne tilleggspoeng for virksomhet som ikke er studierelatert, og ved å la utdanningsinstitusjonene få bestemme inntakskriterier og inntakskrav til studiene i større grad
  • gi studiepoeng for praksisopphold og traineeships som er relevante for utdannelsen
  • likestille merverdiavgift på forskningsrapporter på papir og i digital form