Tema Forutsigbar og avspennende forsvarspolitikk

Forsvaret skal hevde Norges suverenitet og, som en del av allianseforsvaret, bidra til å forsvare landet mot ytre angrep eller politisk og militært press. Venstre mener at norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk må være forutsigbar og bygge på både avspennende og beroligende tiltak. Forsvaret er først og fremst et redskap for militær beredskap og militært forsvar. I tillegg skal Forsvaret kunne bistå øvrige myndigheter ved større trusler mot den sivile samfunnssikkerheten.

Forsvaret skal være en profesjonell, responseffektiv og kostnadseffektiv organisasjon innenfor de politiske målene og de økonomiske og etiske rammene Stortinget setter. Plasseringen av militære styrker og baser må skje ut fra forsvarspolitiske hensyn, internasjonale krav og nasjonale behov. Før investeringer i militært materiell må det alltid foretas en vurdering av personellsituasjon og hvilke drifts- og vedlikeholdsutgifter anskaffelsen vil innebære fremover.

Venstre mener at Hæren må styrkes. Det er stort behov for landstyrker som også kan bidra i operasjoner i utlandet, og hærstyrkene utgjør den største andelen av slike bidrag.

Norge må prioritere økt seilingskapasitet i nordområdene fremfor andre sjøbaserte forsvarstiltak. Størrelsen på ubåtvåpenet nær smertegrensen, og vi trenger høyere ambisjoner for å videreføre dette våpensystemet. Luftfarten er en viktig strategisk del av forsvaret. Kampfly er svært fleksible og anvendelige – enten man skal overvåke og hevde suverenitet i fredstid eller utføre høyintensive stridsoperasjoner i konflikt. Målrettede angrep truer samfunnets IKT-systemer. Trusselen er stor og økende, og metodene blir stadig mer avanserte. Det gjelder også for truslene mot forsvarssektorens systemer. Venstre mener at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har en viktig rolle i å bidra til bedre IKT-sikkerhet i samfunnet, og til å møte utviklingen i et stadig mer komplekst IKT-risikobilde

Venstre vil

  • styrke Hæren, blant annet ved å bygge opp en ny kampbataljon
  • sikre seilings- og overvåkingskapasitet i nordområdene
  • øke øvingshyppigheten i Heimevernet
  • videreføre marinejegerne og kystjegerne i felles kommando, med fortsatt nærvær i nordområdene
  • bygge opp en ny kampbataljon, samtidig som Telemark-bataljonen og andre operative enheter skal være fullt oppsatt.
  • styrke Hæren i Nord-Norge med etablering av en jegerbataljon i Porsanger
  • bygge ny grensestasjon ved Storskog