Tema Rekruttering til forsvaret

Allmenn verneplikt har gitt gode rekrutteringsmuligheter til Forsvaret ved at man kan velge blant de best egnede og mest motiverte unge kvinner og menn fra hele befolkningen. Venstre mener andelen ungdommer som avtjener vernepliktig i hvert ungdomskull er for lav, og at det som ledd i en styrking av hæren må innkalles flere vernepliktige til tjeneste.

Soldater i Heimevernet trenger en effektiv grunnutdanning og styrket årlig trening. Flere kvinner i forsvaret nødvendiggjør dessuten en aktiv innsats for likestilling og et oppgjør med kjønnsdiskriminering. For å oppnå dette trengs det mer kunnskap og respekt på alle ledernivå, og tilrettelegging for mangfold må inngå i ledelsesprogrammene.

Venstre vil

  • sikre mer likestilling og aktiv innsats mot kjønnsdiskriminering i Forsvaret
  • ha en mer effektiv grunnutdanning og styrket årlig trening for soldater i Heimevernet
  • øke forutsigbarheten for vervede soldater gjennom lengre kontraktsforhold
  • styrke psykososial oppfølging