Tema Bærekraftig forvaltning av arealressursene

Grønn by og stedsutvikling handler ikke bare om bygninger og veier, men også om natur, landskap og jord. I Norge bruker vi bare en svært liten del av landarealene våre til å dyrke mat, men stadig mer av disse arealene blir brukt til å bygge veier, kontorer, butikker og boliger.

Verdifulle naturverdier blir satt opp mot nærings- og energiinteresser, og forsvinner som følge av kortsiktige prioriteringer i kommunene. Venstre mener at god arealpolitikk er en politikk som sørger for at vi bruker den gode matjorda til å produsere mat, og som tar vare på friområder og møteplasser som skaper gode byer og tettsteder der folk kan leve gode og miljøvennlige liv.

Derfor vil vi legge til rette for mer urbant landbruk, andelslandbruk, dyrking i byer og kolonihager. I tillegg vil vi satse videre på nasjonale og regionale landskapsparker og konkretisere landskapskonvensjonen slik at landskapsverdier får en tydeligere status i arealforvaltningen.

Venstre vil

  • styrke jordvernet, sette en forpliktende grense for bevaring av matjord og stille krav til reetablering av dyrket mark ved større utbygginger
  • sikre strandsoner, kantsoner langs vassdrag og tilsvarende hensynssoner i fjell- og naturområder
  • etablere «marka- og byfjellgrenser» og byparker for å sikre verdifulle natur- og landskapsområder i byene