Tema Bedre luftkvalitet

Venstre er bekymret over at stadig flere steder i Norge har for dårlig luftkvalitet.

Forurenset luft øker risikoen for at barn får astma og forverrer helsen til mennesker med luftveis- og hjerte- og karsykdommer. Trafikk er den største kilden til luftforurensning.

Venstre vil derfor prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk i og rundt byer og tettsteder.

Venstre vil

  • gi kommuner adgang til å bestemme nivået for piggdekkavgift slik at den kan tilpasses lokale forhold
  • gjøre sykkel til et trygt og effektivt transportmiddel i byer og tettsteder, gjennom tiltak for flere gang- og sykkelveier, og gode sykkelparkeringsordninger og bysykkel-løsninger   
  • stimulere til flere bilfrie soner i byer, hvor gater og plasser forbeholdes gående og syklende, og hvor kollektivtrafikken får tilgang til gode knutepunkter for raske og effektive på- og avstigninger
  • gi kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot bruk av dieselbiler i perioder med høy luftforurensning
  • gi flere byer og tettsteder mulighet til å lage «bypakker» og inngå bymiljøavtaler med staten