Tema Grønn distriktsutvikling

For Venstre er det viktig å fordele makt og ressurser over hele landet. Norge er langstrakt, med et stort mangfold og unike muligheter for bærekraftig bosetting og verdiskaping i både by- og distriktsregioner. Det betyr samtidig at utfordringene er sammensatte. For Venstre er det derfor viktig med en differensiert distriktspolitikk, basert på regionale fortrinn og løsninger, i sterke folkevalgte regioner.

Derfor er det nødvendig å endre kommune- og regionstrukturen for at kommunene og fylkene kan ta flere oppgaver og skape gode og likeverdige velferdstilbud. Slik kan vi hindre ubalanse, hvor staten sentraliserer bort regionale arbeidsplasser og river bena under et mangfoldig arbeidsmarked og vekstgrunnlag.

Venstres distrikts- og regionalpolitikk tror på det regionale Norge, med mobilitet, ny teknologi og lokalt funderte industrielle klynger som grønne, skapende drivkrefter.

Venstre vil

  • flytte ut eller etablere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo som virkemiddel for å skape brede bo- og arbeidsmarkeder i regionene
  • gi gode rammevilkår til kommunene som lokal tjenesteprodusent og som utviklingsaktør i regionene
  • styrke regionsentre og tettsteder som drivkraft for regional utvikling
  • ivareta de mindre kommunene som ikke er en naturlig del av regionale bo- og arbeidsmarkeder og som av den grunn ikke kan hente gevinster ved sammenslåing/samarbeid
  • prioritere regionale utviklingsmidler og støtte opp under regionale innovasjonsstrukturer
  • sikre god bredbåndsutbygging/digital infrastruktur også i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt
  • føre en differensiert landbrukspolitikk med plass til både store og små
  • ivareta lokalt eierskap i en global verden, f.eks. innenfor kystnæringer/maritime næringer
  • sikre regionale utdanningsstrukturer
  • legge til rette for bruk av elbil og hybridbiler i landlige områder, bl.a. gjennom en offensiv satsing på hurtigladestasjoner langs ferdselsårer som binder sammen tettsteder også utenfor de større byene