Tema Grønne byer for gode liv

For at det skal være mulig å leve så miljøvennlig som mulig, må byer og tettsteder planlegges og bygges slik at behovet for å reise med bil reduseres. Det må være kort vei til nærmeste kollektivtilbud og korte avstander mellom boliger, butikker, barnehager og arbeidsplasser.

På den måten kan flere som bor i byer og tettsteder velge å gå, sykle eller reise kollektivt i hverdagen. Det er kommunene som gjør den viktigste jobben for en bærekraftig stedsutvikling. De fleste kommuner mangler imidlertid ressursene til å drive grundig areal- og samfunnsplanlegging.

Det er kommunene som gjør den viktigste jobben for en bærekraftig stedsutvikling. Plasseringen av boliger, butikker og kontorarbeidsplasser legger føringer for hvor og hvordan folk reiser og beveger seg i hverdagen.

De fleste kommuner mangler imidlertid nødvendig kapasitet til grundig areal- og samfunnsplanlegging. 61 prosent av landets kommuner har et halvt årsverk eller mindre for å drive samfunnsplanlegging. Venstre vil sikre økt plan- og arkitekturkompetanse i kommunene.

Venstre vil

  • at offentlige instanser alltid skal bygge i tråd med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling
  • gi kommuner mulighet til sikre at nye og eksisterende bygg blir mer miljøvennlige gjennom innføring av grønn eiendomsskatt med skattelette tilpasset investeringene
  • gi fylkeskommunene/de nye regionene i oppgave å utarbeide regionale planer i samarbeid med kommunene for samordning av statlige, regionale og lokale planer som sikrer en helhetlig by-, transport- og arealpolitikk
  • at plan- og bygningsloven skal forvaltes i sin helhet av Klima- og miljødepartementet
  • tilføre kommunene ressurser til å ivareta klima og miljø i plan- og byggeprosjekter
  • videreføre og utvikle nye programmer og forbildeprosjekter for gode byer
  • støtte Senter for bærekraftig by- og stedsutvikling
  • stille krav om at kollektivinvesteringer skal følges opp med forpliktelser om å bygge tett rundt kollektivknutepunkt
  • innføre et krav om at de største kommunene må utarbeide et klimabudsjett og -regnskap