Tema Folkehelse, tidlig innsats og forebygging

Det vi lærer som barn, tar vi med oss videre i livet. Helsevanene som etableres tidlig i livet, påvirker mulighetene til å lykkes i skolen og i arbeidslivet. Folkehelsearbeid er avgjørende for å redusere sosiale forskjeller og gi folk flere leveår med god helse. Folkehelsearbeidet har mål om økt fysisk aktivitet, bedre kosthold og god tilhørighet til samfunnet for hele befolkningen.

Et betydelig løft i folkehelsearbeidet vil kunne redusere mobbing, ensomhet, psykisk og fysisk sykdom. Slik kan vi nå målet om å forebygge mer fremfor å behandle. Venstre mener at vi trenger et betydelig løft for folkehelse som fagfelt. En god barndom varer livet ut, og det viktigste grunnlaget legges i barnets første leveår. Gode helsestasjoner og barnehager er grunnleggende viktig. En god grunnskole og en sterk frivillig og ideell sektor spiller en vesentlig rolle for å fremme god helse hos barn og unge.

Venstre vil

 • forankre folkehelsearbeidet lokalt og integrere folkehelse på tvers av kommunale sektorer
 • ha tett og god oppfølging i barselomsorgen
 • bringe jordmortjenesten opp på nivå med Helsedirektoratets anbefalinger
 • videreutvikle og styrke helsestasjonene ved å inkludere flere yrkesgrupper
 • styrke det frivillige tilbudet til barn og unge
 • tilby alle familier familieveiledningskurs
 • flytte 4-årskontrollen til barnehagene
 • styrke forskningen på folkehelsearbeid
 • legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljø og boligområder
 • bruke ideell sektor til innovasjon og aktiviteter
 • utvikle pakkeforløp innen folkehelse som sikrer langsiktig oppfølging
 • redusere bruken av unødvendig antibiotika
 • legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving og mer mental trening i skolen
 • legge til rette for at alle barn lærer å svømme
 • utvide ordningen med grønn resept/frisklivsresept til å omfatte tiltak for å få flere i fysisk aktivitet i forebygging og behandling av pasienter
 • tildele tilsynsmyndighet for alternativbransjen til enten Helsetilsynet eller et nytt tilsyn
 • evaluere alle screeningprogrammer regelmessig for å avklare om dette er fornuftig bruk av ressurser