Tema Rehabilitering

For mange pasientgrupper vil det være viktig å kunne få gode rehabiliteringstilbud i kommunen de bor i. Dette gjelder særlig rehabiliteringstilbud til store pasientgrupper med lite behov for spesialisert kompetanse og tverrfaglige intervensjoner. Mange pasienter vil imidlertid ha behov for mer spesialisert rehabilitering enn det man kan forvente å få bygd opp i kommunene. For å sikre gode tilbud til pasientgrupper med komplekse problemstillinger og behov for intensive og spesialiserte tjenester, må en opprettholde institusjoner med sterke fagmiljø og kompetanse på spesialisert rehabilitering.

Venstre vil

  • utarbeide standard pasientforløp/behandlingslinjer som også innbefatter rehabilitering
  • Involvere private institusjoner der det er naturlig å se på en overføring av ansvar for spesialisert rehabilitering til nye større folkevalgte regioner
  • Styrke rehabilitering til barn/unge, og for ungdom som faller fra skole i samarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjonene
  • styrke satsingen på arbeidsrettet rehabilitering