Tema Rusomsorg som tar mennesker på alvor

En human og liberal rusomsorg tar utgangspunkt i den enkelte rusavhengige og den personens situasjon. Derfor er det viktig å satse på hele bredden i rusomsorgen; forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern. Målet må være å ha så differensierte tilbud som mulig for å kunne hjelpe flest mulig best mulig.

Å forhindre utenforskap i samfunnet og sikre gode oppvekst- og levekår for alle er det viktigste vi gjør for å unngå at rus fremstår som en attraktiv løsning i en vanskelig livssituasjon. Ventetidene på rusbehandling har heldigvis blitt redusert de senere årene, men målet må være en garanti for poliklinisk eller annen behandling senest 24 timer etter avrusning. I framtida vil det først og fremst være å etablere flere heldøgns behandlingsplasser som bør prioriteres med blant annet flere medleve-kollektiv for unge rusmisbrukere.

Rusbehandling må kvalitetssikres slik at rusavhengige får behandling som virker. Venstre ønsker å etablere flere avrusningsplasser og styrke vernet både før og etter behandlingsopphold. I samarbeid med spesialisthelsetjenesten bør det tilrettelegges for at kommuner eller ideelle og kommersielle aktører kan drive egne bemannede boliger i forkant og etterkant av behandling.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må være et tilbud til alle som kan ha nytte av det etter en medisinsk vurdering. LAR bør anses som både et skadereduserende tiltak og et rehabiliterende tiltak. Det bør opprettes flere behandlingstiltak for gravide rusavhengige, og gravide bør gis tilbud om LAR-behandling der det er faglig forsvarlig. Kvinner med alvorlig alkoholavhengighet må tilbys gratis langtidsvirkende prevensjon slik at vi reduserer antall barn født med føtalt alkoholsyndrom (FAS).

Venstre vil at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har i dag, slik at rusavhengige som rammes av vanlige sykdommer, ikke trenger å ty til harde narkotiske stoffer for å behandle slik vanlig sykdom. Institusjoner som 24/7 i Oslo, som arbeider basert på et slikt prinsipp, må gis rettslig beskyttelse og økonomisk støtte.

Venstre vil

  • at ruspasienter skal få time til poliklinikk eller behandling innen 24 timer etter avrusning
  • opprette flere heldøgns behandlingsplasser
  • åpne for at dagens LAR-behandling kan bruke flere medikamenter enn de tre som brukes i dag, inkludert substitusjonsmedikamenter for andre rusavhengige enn opiatavhengige
  • at det opprettes flere bemannede boliger i forkant og etterkant av behandling i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og kommersielle eller ideelle aktører
  • styrke lavterskeltilbud rettet mot barn av rusmisbrukere
  • etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker
  • styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene
  • ha flere medleve-kollektiv for yngre rusbrukere, opptil 18 år
  • at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har i dag