Tema Styrking av fagkompetanse

Venstre mener at sykehjem skal tilby kortvarige opphold etter sykehusinnleggelser, og ellers være et botilbud til de sykeste. For at de som bor på sykehjem og i andre typer omsorgsboliger for eldre og demente, skal få god behandling, må kravene til fagkompetanse skjerpes. Det betyr at lege- og sykepleierdekningen på sykehjemmene må være høyere enn den er i dag. I tillegg må fagkompetansen innen geriatri, demens og rehabilitering styrkes. Mennesker som er på sykehjem, har ofte komplekse sykdomsbilder og mange behandlere. Samarbeidet mellom behandlerne og pleiepersonalet må bli bedre, blant annet ved at alle har tilgang til felles legemiddelliste.

Venstre vil

  • styrke kompetansen gjennom desentraliserte fagskole- og høyskoletilbud for helsepersonell, og ved å styrke rekrutteringen til legespesialisering innen geriatri
  • sørge for eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det, og garantere at partnere kan bo sammen ved langtidsopphold på sykehjem
  • styrke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren, med spesiell vekt på å øke andelen menn
  • ta i bruk undervisningsteknologi i sykehusene slik at fagmiljø kan gi opplæring og veiledning til helsepersonellet i kommunene
  • at demente skal få aktiv oppfølging og tilrettelegging i trygge omgivelser
  • sette tak på 90 prosent andel private fastleger i en kommune. Øvrig andel må være fastlønnede leger som prioriteres til hjemmeboende eldre, tilsynsoppgaver i kommunale omsorgsinstitusjoner og til ruspasienter
  • styrke fokuset på riktig legemiddelbruk og riktig kosthold ved sykehjem og hjemmetjenesten
  • at alle akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse
  • innføre forbud mot produsenteide løsninger for journaler og andre digitale systemer i kommunal sektor