Tema Teknologi revolusjonerer helsesektoren

Mobile helseløsninger kommer til å forbedre helsevesenet. I framtida vil vi kunne utføre en rekke målinger og selvtester for å undersøke og behandle egen sykdom. Mobil helseteknologi vil særlig kunne gi pasienter med kroniske sykdommer bedre behandling og oppfølging, samtidig som det er ressursbesparende for helsevesenet.

Ny teknologi med økt bruk av godkjente selvtester vil kunne bidra til at sykdom oppdages tidligere slik at sykdommen kan forebygges eller behandlingsbehovet reduseres. Velferdsteknologi vil gi den enkelte mulighet til å ta kontroll over egen helse og vil endre måten helsepersonell kommuniserer med pasientene på. Venstre mener ny teknologi vil revolusjonere helsevesenet og sikre gode og bærekraftige løsninger til det beste for pasienten.

Velferdsteknologibedriftene er i vekst og har allerede kommet langt i utviklingen av ny teknologi. For å kunne utnytte potensialet i teknologien som finnes må staten sikre felles standarder. I tillegg må vi få til tette samarbeid mellom kommuner, bedrifter og universitets- og forskningsmiljøer.

For at ny teknologi skal tas i bruk må det lønne seg for helsepersonell å bruke den, og de må være trygge på teknologien. Derfor trenger vi et videre- og etterutdanningsløft for helsefagarbeidere.

Venstre vil

 • gjennomføre en digitaliseringsreform i det offentlige velferdssystemet
 • at alle tjenester som ikke krever individuell behandling, må digitaliseres, og brukerens fokus må alltid være førende i tjenesteutviklingen
 • etablere et Nasjonalt velferdsteknologisk senter
 • legge til rette for flere store, nasjonale prosjekter med følgeforskning
 • stimulere til utvikling av brukervennlig velferdsteknologi i alle deler av samfunnet
 • åpne for å bruke mer anonymiserte journaldata i forskning
 • styrke forskningen på telemedisin, e-helse og nye former for samhandling i helsesektoren
 • sikre pasienter mulighet til å bruke telemedisin i oppfølging og behandling
 • ta i bruk kunstig intelligens i helsesektoren
 • ta i bruk flere digitale hjelpemidler i hjemmebasert omsorg
 • inkludere utgifter til maskinell medisindosering (multidose) i egenandelsordningen
 • legge om takstene så det lønner seg å bruke ny teknologi
 • gi helsefagarbeiderne opplæring i velferdsteknologi
 • involvere ergoterapeutene i teknologiutviklingen
 • legge til rette for gode mobile helseløsninger, som økt bruk av digitale selvtester
 • etablere en merkeordning for mobile selvtester og måleutstyr for å sikre høy kvalitet
 • etablere en norsk digital førstelinjetjeneste
 • sørge for at pasientenes personvern ivaretas ved bruk av mobil helseteknologi