Tema Fremst på IKT og digitalisering

Vi står overfor en ny industriell revolusjon med teknologier som Big Data, profilering, nettskyer, roboter, tingenes internett, kunstig intelligens og 3D-printing. Teknologirevolusjonen handler både om å gjøre eksisterende prosesser mer effektive og om å se muligheter for nye næringer. Men for at den skal være vellykket trenger vi mer kompetanse og mer kunnskap om IKT og digitalisering.

Norge må sette digitaliseringen som en av sine viktigste prioriteringer hvis skal klare å øke innovasjon og nyttiggjøre oss teknologiske gjennombrudd som samtidig betyr omveltninger i samfunnet og i arbeidslivet.

Venstre mener at Norge i større grad må bygge kompetanse til å omstille og transformere seg i møte med den teknologiske utviklingen som omfatter Big Data, Kunstig Intelligens (AI), Tingenes Internett (IOT), kroppsnær teknologi, Utvidet Virkelighet og Virtuell Virkelighet. Norge er en høyt utdannet kompetansenasjon og vi har en solid infrastruktur.

Samlet gir det oss et svært godt utgangspunkt for å utvikle en ledende digitalisert offentlig sektor, og å utvikle et internasjonalt svært konkurransedyktig digitalisert næringsliv.

Digitaliseringen gir nye muligheter og nye utfordringer som krever nye svar. Derfor trenger vi økt kompetanse om IKT både i offentlig sektor og på brukersiden.

Venstres hovedmål for IKT og digitalisering er

  • å digitalisere offentlig sektor
  • å stimulere til utvikling og bruk av velferdsteknologi
  • å bygge ut den digitale infrastrukturen i hele landet
  • å legge til rette for delingsøkonomi