Tema Barn på flukt

Barn på flukt er mer sårbare enn voksne. Barnekonvensjonens bestemmelser om barns beste gjelder også for barn på flukt. Vi mener at det bør innføres klageadgang for mulige brudd på Barnekonvensjonen. Hensynet til barnets beste må utredes og vektlegges som et grunnleggende hensyn i alle utlendingssaker som gjelder barn, og barn må bli hørt muntlig også i klageomgangen.

Venstre vil

  • at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring (selv om asylanten er over 18 og uten opphold)
  • at lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn
  • endre forskriften om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune, får rett til en fastlege
  • at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen
  • ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere
  • at ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat
  • gi barn som fødes i Norge av foreldre med flyktningstatus, rett til automatisk norsk statsborgerskap