Tema Bedre helsetilbud

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen. For asylsøkere i mottak med svært begrensede ressurser vil imidlertid egenandel og medisinutgifter kunne medføre at mange vegrer seg for å oppsøke lege. Derfor vil Venstre tilby en grundigere helseundersøkelse tidlig for å avdekke helsemessige utfordringer så fort som mulig.

Et bedre helsetilbud til asylsøkere og flyktninger er viktig av mange grunner. Det handler selvfølgelig om behandling og oppfølging av dem det gjelder, men også om tilrettelegging i asylprosessen, vurderingen av asylsaken, tilpasninger i mottakstilbudet og om sikkerhet og trivsel i mottak og i samfunnet.

«Papirløse» er mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. I dag har denne gruppen bare rett på helsehjelp når det er akutt fare. Venstre vil sikre at også papirløse får rett til helsehjelp.

Venstre vil

  • innføre en grundigere helseundersøkelse tidlig for å kartlegge sårbare asylsøkere, i tråd med anbefalinger fra Utlendingsdirektoratet og Helsedirektoratet
  • styrke behandlingstilbudet til psykisk syke asylsøkere og dekke kostnadene til medisinsk behandling
  • styrke papirløses rett til helsehjelp
  • ha en strategi for fysisk aktivitet, kosthold og helse rettet mot ulike innvandrergrupper