TemaRett til et familieliv

Familieinnvandring omfatter både gjenforening med eksisterende familie og etablering av ny familie. Vi mener at retten til familieliv er grunnleggende, og at staten ikke må legge hinder i veien. Derfor bør terskelen for å få innvilget familieinnvandring senkes. Vi mener at saksbehandlingstiden for søknader om familieinnvandring bør bli kortere så folk kommer i gang med familielivet sitt. I tillegg vil vi innføre en ordning med kjærlighetsvisum, som gir norsk-utenlandske par mulighet til å bo sammen i inntil 12 måneder i Norge. Et slikt visum vil bety at par ikke vil føle seg tvunget til å inngå ekteskap for å få mulighet til et samliv i Norge.

Etablering av familier på tvers av statsborgerskap og landegrenser skaper utfordringer for både barn og foreldre. Ved samlivsbrudd kan særlig fordeling av ansvaret for barn være krevende. Venstre mener at Norge bør jobbe for å få et felles internasjonalt regelverk på området.

Det norske forbudet mot dobbelt statsborgerskap gjør at foreldre og barn med tilknytning til to land nektes statsborgerskap i begge. Norge er et av få land i Europa og det eneste land i Norden som krever at utenlandske statsborgere må oppgi sitt statsborgerskap for å bli norske.

Utvisning og innreiseforbud er i dag de eneste reaksjonsformene ved brudd på utlendingsloven. Venstre mener det bør innføres mildere alternativer som bøter eller karantenetid for permanent opphold eller statsborgerskap i tilfeller der hensyn til familien, særlig barn, tilsier dette.

Venstre vil

  • senke terskelen for å få innvilget familieinnvandring
  • kreve at saksbehandlingstiden for behandling av søknad om familieinnvandring ikke overstiger tre måneder
  • gi flyktninger unntak fra inntekts- og tilknytningskrav ved familiegjenforening
  • innføre kjærlighetsvisum, som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo sammen i inntil 12 måneder i Norge
  • jobbe for et felles internasjonalt regelverk ved barnefordeling etter samlivsbrudd mellom foreldre fra ulike nasjonaliteter
  • tillate dobbelt statsborgerskap
  • endre regelverket slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud
  • verne om flyktningers rett til familieliv