Tema Retten til asyl

Krig, konflikt, fattigdom og naturkatastrofer tvinger titalls millioner av mennesker på flukt fra hjemmene sine. De aller fleste flykter internt i sitt hjemland eller til de nærmeste nabolandene, men noen kommer hit. Mennesker på flukt har behov for beskyttelse. Vi mener at retten til asyl er en grunnleggende menneskerett, og vi vil at norsk asylpraksis skal være forankret i Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller, og at anbefalinger fra for eksempel FNs Høykommissær for flyktninger, som tar utgangspunkt i disse, følges.

I dag er det altfor mange som venter altfor lenge på svar på asylsøknaden sin. Dette kommer med store personlige og statlige kostnader. Folk får ikke begynt livet sitt  skikkelig mens de venter, og de blir revet opp med røttene etter å ha ventet for lenge. Vi mener at søknader om asyl må behandles raskt, og at asylsøkere som får avslag, må returneres raskt til hjemlandet.

Et økende antall mennesker på flukt krever et godt internasjonalt samarbeid. Venstre støtter opp under planer om et forpliktende europeisk kvotesystem som gir en permanent fordelingsmekanisme mellom alle europeiske land, og vi krever at Norge tar en forholdsmessig andel. Mottak av kvoteflyktninger gjennom FN-systemet kommer i tillegg.

Venstre vil

  • sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis, på basis av Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller
  • effektivisere saksbehandlingen og sikre rask retur av personer med avslag
  • stille krav til maksimal saksbehandlingstid i UDI
  • støtte planer om felles europeisk system for fordeling av asylsøkere
  • bidra til å forebygge konflikter ved langsiktig bistand i utsatte områder
  • at Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN
  • gjennomføre rask revurdering av asylsaker der det oppdages misbruk av asylretten
  • at Norge skal arbeide for å innlemme klimaflyktninger i FNs flyktningkonvensjon, og åpne for asyladgang i Norge for mennesker som er drevet på flukt av ubeboelig klima