Tema Rettssikkerhet for asylsøkere

Avgjørelser i asylsaker er av særskilt stor betydning for dem det gjelder, og konsekvensene av en uriktig avgjørelse kan bli dramatiske. En rettssikker behandling er avgjørende for å sikre at de som har krav på beskyttelse, faktisk får det.

Terskelen for å tilbakekalle statsborgerskap og oppholdstillatelse skal være høy. Det kan bare skje overfor den som selv har gitt uriktige opplysninger og når vilkårene ellers er oppfylt. Statsborgerskap og oppholdstillatelse til barn, barnebarn og øvrig familie kan ikke tilbakekalles.

Venstre vil

  • styrke rettshjelpsordningen for å sikre at lovbestemte rettigheter og forpliktelser er tilgjengelige for alle, uavhengig av økonomisk og sosial status
  • gjøre klagebehandlingen likere prosessen i en domstol, der to parter presenterer hver sin side av saken og et uavhengig organ fatter avgjørelsen
  • arbeide for å etablere en uavhengig Utlendingsdomstol
  • at flere asylsøkere skal få mulighet til å forklare seg direkte for dem som avgjør saken
  • sette en «utløpsdato» på asylavslag og en grense for hvor lang tid det kan gå fra vedtaket er fattet til det må gjøres en oppdatert vurdering av beskyttelsesbehovet før noen kan sendes ut med tvang
  • at papirløse flyktninger får et midlertidig identitetsnummer for å få ivaretatt grunnleggende menneskerettigheter inntil deres virkelige identitet kan bekreftes
  • legge UNHCR sine anbefalinger til grunn i klagesaker
  • fjerne regjeringens instruksjonsrett overfor UNE