Tema En liberal utviklingspolitikk

Vi er et heldig land. Vi er et rikt demokrati med en sterk velferdsstat og stor individuell frihet. Det gjør oss forpliktet til å bidra til internasjonal utvikling. Vi skal imidlertid ikke bare hjelpe fordi vi selv har det bra, men fordi global utvikling kan gjøre også oss enda bedre i framtiden. Utviklingspolitikk handler om å bygge en bærekraftig verden. Det handler om å redusere kampen om ressursene og frustrasjonen i befolkningene. Utviklingspolitikken skal bidra til økt demokratisering, mer menneskerettigheter og mindre fattigdom.

FNs bærekraftsmål er en internasjonal arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bærekraftsmålene forplikter også Norge. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Grunnleggende liberale verdier som demokrati og menneskerettigheter er under press. Venstre vil legge mer vekt på demokratibygging og styrking av menneskerettigheter, politiske partier, offentlige institusjoner og sivile samfunn.  Vi mener videre at utvikling fremmes gjennom næringsutvikling, vekst og god fordelingspolitikk. Norge må føre en helhetlig utviklingspolitikk som fremmer næringsutvikling og handel, støtter opp om rettsstaten og styrker det internasjonale rammeverket gir større adgang til markedene for lavinntektsland.

Bærekraftmålene er svært ambisiøse mål. Utfordringen vil være å finansiere den opptrapping av bistanden som må skje dersom målene skal kunne realiseres. FN har selv konkludert med at uten større medvirkning i utviklingspolitikken fra private og kommersielle aktører vil ikke målene kunne nås. Utfordringen fremover vil være å anvende den offentlige bistanden på en slik måte at den også utløser private investeringer. Venstre ønsker å bidra til at samspill og partnerskap mellom norske myndigheter og næringsliv kan utvikles slik at norske foretak i større grad involveres og bidrar til å nå bærekraftmålene og til å skape gode arbeidsplasser i utviklingsland.

Kunnskap gir muligheter for velstand og vekst. Arbeidet med å sikre retten til utdanning, særlig for jenter, må fortsette. Norge har også en viktig rolle å spille innenfor global helse, fred og forsoning, humanitær bistand og tilgang til energi.

Venstre vil

  • sette av minimum 1 % av BNI til utviklingssamarbeid
  • styrke Norads rolle som fagetat for norsk bistand, herunder ved å overføre ansvaret for langsiktig bistand fra UD til Norad. Støtte til klimatiltak i utlandet tas ut av utviklingsbistanden og overføres til KLD, samtidig som målet om at 1 % av BNI skal gå til bistand opprettholdes
  • videreføre innsatsen for utdanning, global helse, fredsarbeid, jobbskaping og tilgang til energi
  • styrke innsatsen for næringsutvikling og handel
  • tilrettelegge slik at norsk næringsliv i større grad kan bli en samarbeidspartner i utviklingspolitikken
  • arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning
  • at Norge skal fortsette å styrke kapasiteten til skattemyndigheter i utviklingsland
  • bidra til anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom styrking av nasjonale riksrevisjoner og parlamentenes kontrollfunksjon
  • sikre at norske bistandsmidler ikke går til skatteparadiser