Tema Mer europeisk samarbeid

De politiske skillelinjene i Europa går ikke bare mellom høyre- og venstresiden. Det er også tydelige konflikter mellom krefter som ønsker mer internasjonalt samarbeid og krefter som ønsker en mer isolasjonistisk politikk. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land. Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi forebygge krig og konflikt og skape fred.

Gjennom 60 år har EU knyttet stormaktene i Europa sammen. Et tidligere delt Europa er forent, og stadig nye land har utviklet stabile og trygge demokratier. EU som institusjon har imidlertid ikke greid å etablere en bred folkelig forankring i Europa. Det er uenighet om hvor omfattende og dyptgripende samarbeidet skal være, og det er vanskelig for befolkningen i EU å ha nærhet og eierskap til beslutningene. Unionen må bli mer handlekraftig i de store spørsmålene, slik en har klart på miljøområdet. Samtidig må EU unngå å gi unødig detaljerte og standardiserte reguleringer. Tilliten til vår felles yttergrense må gjenopprettes, og EU må finne gode løsninger på felles utfordringer med migrasjon. Venstre mener at Norge må bidra i dette arbeidet.

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder.

Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne.

Venstre vil

  • at Norge skal bidra til å finne felles europeiske løsninger på de store felles utfordringene, som klima og migrasjon
  • at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen
  • ha et sterkere og mer handlekraftig EU
  • at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning