Tema Økt globalt samarbeid

Venstre vil ha globale kjøreregler som gjelder for alle, med FN som bærebjelke i det multilaterale samarbeidet. Maktstrukturene i store deler av det multilaterale systemet avspeiler verden slik den var i årene etter 1945. Endrede politiske og økonomiske maktforhold i verden krever derfor en gjennomgang og effektivisering av det multilaterale systemet. Venstre vil prioritere å reformere eksisterende internasjonale organisasjoner fremfor å opprette nye. Den viktigste utfordringen er å bidra til å reformere FN-systemet.

FN må bli mer effektivt for å nå vedtatte mål. Organisasjonen trenger større økonomisk uavhengighet og må demokratiseres for å få større legitimitet. Venstre vil opprette en parlamentarikerforsamling i FN, som et viktig ledd i demokratiseringsprosessen på globalt nivå. Vi mener det er behov for å gjennomgå hele FN-byråkratiet med sikte på å oppnå større effektivitet og gjennomsiktighet. FN skal primært oppfylle sine overordnede mål om å redusere fattigdom og sikre fred, menneskerettigheter, utvikling og bærekraftig klima og miljø.

Venstre vil

  • Sikre stabil og tilstrekkelig finansiering av FN ved å arbeide for at FNs medlemsland følger opp sine forpliktelser i form av pliktige og frivillige bidrag
  • finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport
  • endre Sikkerhetsrådets sammensetning slik at rådet bedre reflekterer verdens befolkning
  • gjøre Sikkerhetsrådet mer demokratisk ved en utvanning av vetoretten
  • intensivere arbeidet med å forhindre folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og andre grove menneskerettighetsbrudd ved å styrke prinsippet om retten til å beskytte (R2P), herunder ved bruk av diplomatiske virkemidler, økonomiske sanksjoner og, i ytterste instans, ved militær intervensjon
  • styrke Den internasjonale straffedomstolen (ICC) finansielt og politisk
  • arbeide for å få flest mulig nasjoner til å godta domstolenes jurisdiksjon, og for at selvstyrende territorier får muligheten til å fremme sine saker for domstolene
  • arbeide for styrket global oppfølging av anbefalingene i de omfattende gjennomgangene – utført av høynivåpaneler og levert i 2015 – om hhv. reform av FNs fredsbyggingsarkitektur, styrking av FNs fredsoperasjoner og styrket implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet
  • prioritere at Norge bidrar med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker
  • at Norge skal være en pådriver for opprettelse av et Health Impact Fund (HIF)