Tema Mer rettferdig internasjonal handel

En åpen økonomi og et friere marked skaper velstand. Andelen fattige er halvert siden 1990, og forskjellene mellom de fattigste og rikeste landene i verden er kraftig redusert. Men ulikhetene innad i landene ser ut til å vokse. Det å bygge opp fungerende markeder som gjør det lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser og virksomheter, er et viktig bidrag til fred og velstandsutvikling.

Tilgang til markeder, lokalt og globalt, er viktig for at fattige land kan utvikle et bærekraftig og lønnsomt næringsliv. Venstre vil ha rettferdige, globale rammebetingelser som sikrer en slik adgang og som bidrar til mangfold og bærekraftig utvikling. Handelsbarrierer, handelsvridende subsidier og andre mekanismer som favoriserer rike land, må fjernes og erstattes av et handelsregime som ivaretar utviklingslandenes interesser og hensynet til effektiv utnyttelse av ressurser.

Norsk handelspolitikk må ha to formål på kort og lang sikt: Å sikre konkurransedyktig markedsadgang for norske produkter og tjenester, og å øke konkurransekraften for produkter og tjenester som bidrar til bærekraftig utvikling og realisering av klimamålene i Paris-avtalen. Dersom nasjonale og internasjonale klima og bærekraftsmål skal nås, må internasjonal handel og konkurranse brukes som viktige verktøy. Det må komme vesentlig sterkere krav til bærekraft i internasjonal handel. Venstre mener det er nødvendig med en snarlig ny WTO-avtale for å sikre en mer rettferdig regulering av handel og produksjon av matvarer. Norge må aktivt arbeide for å realisere en slik avtale.

Internasjonale handelsavtaler er avgjørende for å fremme internasjonal handel. Norge er en liten aktør internasjonalt, som har stor interesse av å sikre felles spilleregler og forutsigbarhet på handelsområdet. Det gjelder både avtaler om handel med varer og med tjenester (som TISA-forhandlingene). For Venstre er det viktig at en slik avtale ikke svekker det politiske handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med offentlige tjenester og velferdstilbud.

Kapitalflukt og skatteparadiser hemmer en rettferdig internasjonal handel. Skatteparadisene bidrar til å undergrave etablering av effektive skattesystemer i fattige land, ved at inntekter som opptjenes av multinasjonale selskap kan overføres til beskatning i andre land. Venstre mener det er viktig å arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser og fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper.

Venstre vil bidra til næringsutvikling gjennom å støtte infrastrukturtiltak, nyskaping og bedriftsutvikling. Gjennom teknologioverføring og økt tilgang til fornybar energi i utviklingsland kan bistand og grønne utviklingsmekanismer gjøre det enklere for fattige land å velge mer klimavennlige utviklingsløsninger.

Venstre vil

  • arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling
  • arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser
  • fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper
  • styrke fri import av varer fra lavinntektsland og lavere mellominntektsland
  • prioritere tiltak som øker kvinners deltakelse i økonomisk virksomhet
  • bruke mer av bistandsmidlene til styrking av lokal og regional handel, gjennom opplæring, utvikling og tilrettelegging for lokal og regional næringsvirksomhet i lavinntektsland
  • arbeide for at alle rike land åpner sine markeder for varer fra lav- og mellominntektsland. Varer fra alle lavinntektsland og noen mellominntektsland må fritas all toll i Norge
  • fjerne all toll på varer som ikke er gjenstand for produksjon av betydning i Norge, for eksempel innenfor konfeksjon