Tema Bærekraftige ressurser fra jord og hav

Norge har naturgitte fortrinn gjennom store havområder, mye skog og lange landbrukstradisjoner over hele landet. For å realisere det grønne skiftet må vi få til en økt og bærekraftig bruk av de biologiske ressursene.

Omleggingen fra petroleumssamfunnet til fornybarsamfunnet gir nye muligheter innenfor bioøkonomien, og Venstre mener fiskeri, havbruk og andre marine ressurser i tillegg til jordbruk og skogbruk skal være motorer i utviklingen av det nye fornybare Norge. Primærnæringene har et felles ansvar for en bærekraftig forvaltning av naturen vår. Norge har store muligheter til å være verdensledende i forskningen på dyrking og høsting av tang, tarer, alger og annen marin forskning.

Venstre mener at satsing på bioøkonomi er en del av løsningen på klimautfordringene. For å lykkes med dette kan vi ikke se på de enkelte primærnæringene separat, men som deler av en helhetlig og bærekraftig forvaltning av natur- og arealressursene våre. Samtidig må bønder, fiskere og andre næringsaktører få rammevilkår som gjør at de – som selvstendig næringsdrivende – settes i stand til å ta dette ansvaret.

En systematisk omlegging fra fossile næringer til fornybare næringer krever at privat og offentlig kapital går til investeringer i de fornybare næringene. For å bidra til dette må virkemidlene endres slik at det blir mindre attraktivt å investere i fossil sektor og mer attraktivt å investere i fornybar og miljøvennligsektor. Staten må vise at dette er en langsiktig og forutsigbar omlegging slik at privat kapital følger etter.

Norge er et stort land med store fornybare ressurser i hav og på land, men det er en stor fare for at industrialisering og kommersialisering av gode prosjekter vil skje i andre land enn Norge. For å legge til rette for flest mulig investeringer i industrielle pilotanlegg og fullskala-anlegg må Innovasjon Norges virkemidler forsterkes for å sikre at norske prosjekter realiseres i Norge. Vi bør ha som mål å legge til rette for at utenlandsk kapital og industriprosjekter realiseres i Norge basert på langsiktige, attraktive og forutsigbare rammebetingelser

FAKTA: Bioøkonomi

I bioøkonomien blir hele råvaren utnyttet og foredlet til et stort utvalg av produkter. Avfall fra en verdikjede blir til verdifullt råstoff i en annen. Fornybare ressurser fra land og hav blir utnyttet til produksjon av mat, fôr, materialer, produkter og energi i bærekraftige kretsløp.

Venstres hovedmål for en ny bioøkonomi er

  • å sørge for at det lønner seg å drive bærekraftige primærnæringer
  • å skape et marked som etterspør biobaserte fremfor fossile produkter
  • å stimulere til innovasjon i primærnæringene
  • å utvikle en bioøkonomi som er bygd på våre fortrinn som kyst- og havnasjon.