Tema Aktiv og fornybar bruk av skogen

Skogen i Norge er en stor biologisk ressurs og kan gi viktige bidrag til det grønne skiftet. Skogen kan gi energi, nye produkter og nye næringer basert på en fornybar ressurs. Samtidig huser skogen en stor del av Norges biologiske mangfold, og moderne skogbruk er en trussel mot dette mangfoldet. Det er faglig uenighet om hvordan ulike tiltak i skogbruket påvirker klimaet. I mange områder er skogen mye brukt til turer og trening. Skogvern bidrar til å ivareta biologisk mangfold og bør primært basere seg på frivillighet. Vi mener at det skal legges til rette for at det kan drives mer aktivt skogbruk i områder med lite konflikt med andre interesser.

Tette plantefelt av gran fortrenger det biologiske mangfoldet. Dette merkes særlig i løvskogområdene på Vestlandet. Frø fra granfelt har i senere tid ført til viltvoksende graner som gjør det uframkommelig for dyr og mennesker.

En stadig mindre del av råstoffet fra skogen foredles i Norge, og mye eksporteres ubearbeidet. Det er et stort potensial for mer tre-basert næringsliv i Norge, og dette bør utnyttes til økt verdiskaping og sysselsetting.

Venstre vil

  • videreutvikle og styrke trebasert innovasjonsprogram under Innovasjon Norge i kombinasjon med strengere krav til økt bruk av tre i statlige byggeprosjekt
  • lage en samlet strategi for vekst i grønne, trebaserte næringer
  • føre en aktiv næringspolitikk for å stimulere eksisterende skogbruksnæring
  • stimulere byggebransjen til nyskaping og økt bruk av tre som byggemateriale
  • satse på biodrivstoff fra avfall og skogsråstoff, heller enn fra arealer som kan benyttes til matproduksjon
  • legge til rette for effektiv transport av tømmer på bane
  • beholde konsesjonsloven, men avvikle priskontrollen og boplikten på skogseiendommer
  • ha fortsatt forsøk med planting og gjødsling av skog som klimatiltak der det er forenlig med naturvernhensyn