Tema En allsidig og bærekraftig havbruksnæring

Oppdrettsnæringen er en av framtidas næringer i Norge. Venstre vil gjøre oppdrettsnæringen mer konkurransedyktig og allsidig gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak. Oppdrettsnæringen har fortsatt et stort vekstpotensial, men det er en forutsetning at videre vekst i næringen er bærekraftig. Venstre vil stille strenge miljøkrav ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner og lokalisering av disse, og intensivere forskningen på lukkede anlegg.

Regelverket og sektormyndighetene skal være en faglig ressurs for en optimal videreutvikling av næringen innenfor økologisk bærekraftige rammer. Vi mener havbruksnæringen må sikres forutsigbarhet med klare kriterier som balanserer hensynene til vekst og miljø. Venstre vil øremerke forskningsmidler til prosjekter som kan legge til rette for videre utvikling og kommersialisering av biologiske og tekniske løsninger som sikrer bærekraftig vekst i næringen.

Venstre vil

  • sørge for at veksten i oppdrettsnæringen til enhver tid er bærekraftig og ikke utgjør en miljøtrussel for livet i havet, annen fisk og villaks
  • styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene ved å styrke Havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner
  • ha et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensning og miljø ivaretas
  • sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for snarest mulig å utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene
  • at fangst av fôr til oppdrettsfisk ikke overbeskatter fiskebestander
  • innføre strengere sanksjonsmuligheter overfor aktører som ikke driver innenfor dagens regelverk
  • innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper
  • at flest mulig nye konsesjoner skal være grønne konsesjoner
  • sikre at eiere av eksisterende konsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon
  • gradvis stramme inn kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter og bunnfall i tillegg til lakselus og rømming