Tema Bedre ressursutnyttelse

Vi må utforske mulighetene som ligger i havet. Økt matproduksjon, mer fôrråvarer og utvikling av nye marine produkter innenfor ernæring, helse, kosmetikk og energi gir store muligheter for framtida. Som produsent av høyverdige produkter, har norsk sjømatnæring ressurser til å videreutvikle avansert kompetanse og teknologi.

Også i et ernæringsmessig perspektiv er det viktig å ta vare på matressursene vi høster fra havet. Globalt kommer mindre enn 2 % av maten fra havet. Vi må utnytte ressursene bedre – og det må gjøres på flere plan. Venstre mener at Norge må ta ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med kraftig befolkningsvekst. Årlig kastes store menger fisk over bord på norske fiskefartøy. Dette er ressurser som kan utbyttes kommersielt bl.a. av oppdrettsnæringen. Det må lages et system der en fisker får økonomisk utbytte av å ta vare på fangst, uten at det er drivende for å øke mengden bifangst.

Venstre vil

  • arbeide for å redusere handelshindringer for fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale
  • jobbe for å gi norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet
  • forenkle regelverket innenfor sjømatsektoren
  • opprette dedikerte FoU-programmer som binder industrien tettere opp mot leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene for å bidra til utviklingen i bioøkonomien